Generalforsamling

for alle andelshavere i Landsbyens Hus

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00


Generalforsamlingen afholdes naturligvis i Landsbyens Hus.
Grundet coronaepidemien er der er par ubekendte faktorer, som gør at vi tager nedenstående forbehold:

 • Af hensyn til eventuel smitteopsporing er der tilmelding til generalforsamlingen
  Tilmelding til Solveig på SMS eller telefon 2135 3207
 • Skulle der være loft for antallet af deltagere, vil muligheden for deltagelse ved
  fysisk fremmøde tildeles efter ”først til mølle”
 • Såfremt generalforsamlingen ikke kan afvikles med fysisk fremmøde, vil den blive
  afholdt i virtuel form
 • Der er ikke forplejning til generalforsamlingen, men du er velkommen til at
  medbringe dette selv.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Beretning om aktiviteter, der er afholdt af foreningen
  Grundet coronapandemi er der ikke afholdt aktiviteter, men der afrapporteres fra
  arbejdsgrupperne, hvad har vi nået og hvilke ideer har vi til fremtiden:
  Oprydning og indretning – Solveig
  Udlejningsgruppen – Ove
  Naturgruppen – Palle
  Køkkengruppen – Rikke
  Vedligeholdelsesgruppen – Jakob
  Børnegruppen – Palle
  Kursusgruppe – Rikke
  Åbenthusgruppen – Solveig
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Forslag om revision af vedtægter
  Oplæg medsendt invitation.
 8. Behandling af indkomne forslag
  ”§8, stk. 3 Indkomne forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14
  dage før generalforsamlingen. Evt. indkomne forslag skal offentliggøres senest en
  uge før generalforsamlingen på samme måde, som indkaldelsen er offentliggjort”
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Evt.

Oplæg-til-reviderede-vedtægterDownload